O nás

Genéza vývoja spoločnosti :

STAVOINVESTA DS spol. s r. o Dunajská Streda pod týmto menom pôsobí od 01.04.1998. Do tohto termínu tvorila aktívnu zložku Stavoinvesty Bratislava s. r. o.. Stavoinvesta Bratislava s. r. o. s piatimi odštepnými závodmi začala svoju činnosť dňom 01.05.1994 v zmysle privatizácie rozpočtovej organizácie Stavoinvesta – inžinierska organizácia Bratislava, schválenej Uznesením vlády SR č.141 zo dňa 16.02.1994 s tým, že ako právnická osoba prevzala práva a povinnosti bývalej rozpočtovej organizácie.

 

STAVOINVESTA DS spol. s r. o. Dunajská Streda s tímom skúsených pracovníkov naväzuje na dobré meno a tradície Stavoinvesty IO Bratislava, ktorá 46 rokov vykonávala pre investorské organizácie prípravu a realizáciu investičnej výstavby výkonom investorsko – inžinierskej činnosti, odbornej technickej pomoci, spolu s investormi vytvárala predpoklady pre komplexnú spoločenskú a účelovú výstavbu v úzkej spolupráci s ostatnými partnermi investičnej výstavby.

Spoločnosť v rozsahu predmetu svojich aktivít počas obdobia svojho pôsobenia vykonáva služby inžiniersko – investorskej a projektovej činnosti v odbore bytovej a občianskej výstavby, v investičnej výstavbe miest a obcí, iných organizácií a pre ďalšie právnické a fyzické osoby. Od roku 1998 spoločnosť zabezpečuje aj vo vlastnom investorstve výstavbu bytov a technickej infraštruktúry. Byty boli realizované v  Dunajskej Strede, Trnave, Bratislave, Gabčíkove.
STAVOINVESTA DS spol. s r. o. Dunajská Streda v radoch svojich zamestnancov v súčasnosti má 13 pracovníkov, technikov, administratívnych zamestnancov a výkonných pracovníkov, remeselníkov na realizáciu. Väčšina technikov je spôsobilá vykonávať činnosť stavebného dozora a stavbyvedúceho, zamestnávame aj technika – špecialistu požiarnej ochrany a bezpečnosti práce.

Naša spoločnosť vlastní certifikát kvality EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001 :2015 , ISO 45001:2018.

 

Nakoľko naša spoločnosť má najlepšie skúsenosti v oblasti zabezpečenia inžinierskej činnosti a realizácie vo výstavbe bytov, technickej vybavenosti a infraštruktúry, v súčasnosti svoju činnosť zameriava na tieto aktivity.

Ide hlavne o zabezpečenie výstavby nájomných bytov v spolupráci s obcami a mestami podľa rozvojového programu M dopravy , výstavby a RR SR , ako aj technickej infraštruktúry k nájomným bytom a pozemkom na výstavbu rodinných domov, taktiež úspešne realizujeme výstavbu rodinných domov , technickej infraštruktúry a polyfunkčných budov, obytných budov. V posledných rokoch sme sa zamerali aj na rekonštrukciu a prestavbu stavieb.
Dlhoročné skúsenosti našej spoločnosti potvrdzujú naše výsledky dosiahnuté v oblasti výstavby.

Created by Branike